Alliansens kommentarer kring Budget 2013 och plan 2014-2015

I förmiddags hade vi det första mötet med Näringslivsrådet sedan kf beslutat att inrätta rådet. Då ägnades mycket tid åt bl.a. att diskutera roller och kommunikation. En av de närvarande påpekade att det är svårt ibland att förstå varför det tar så´n hisklig tid att fatta beslut i kommunen, och att ska man ha med det politiska systemet att göra, måste man ha väldigt bra tålamod.

När man funderar på de kommentarerna, kan man inte säga annat än att, precis så är det. Politik kräver tålamod.

Vi från alliansen i Skinnskatteberg kan konstatera att under det här året har vi successivt upplevt ett bättre samarbete och en större öppenhet från majoritetens sida vid arbetet med bl.a. budgeten för 2013. Vi känner att vi äntligen har fått gehör för flera av de frågor som vi väckt under en väldigt långt tid, dvs. det har varit lönt att vara tålmodig. Dessutom vill vi särskilt notera att vi äntligen har fått mer insyn i pågående aktiviteter inom kommunen, mycket tack vare att vi efter att ha stridit för en oppositionsrådplats, till slut kom överens om att inrätta en andre vice ordförandepost i kommunstyrelsen, som då oppositionen innehar.

Budgetarbetet har flutit på, inte minst tack vare ett gediget arbete av kommunens chefer och övriga tjänstemän. Politiken sätter den ekonomiska ramen och tar fram vision och mål, och det är bra, men frågan är om vi inte borde jobba ännu mer politiskt med den. I den budget som nu ligger framtagen, har jag nog inte helt fel om jag säger att tjänstemännen står för minst 90 % av innehållet.

Rätt eller fel? Ja, det beror på hur man ser på det politiska inflytandet. Själv tycker jag att de som är valda av folket borde göra sin röst hörd mycket mer. Vi borde jobba mer med de politiska förslagen och framför allt, göra det i god tid.

I den budget som nu ligger på bordet vill vi från alliansen kommentera några av att-satserna som är föreslagna av kommunstyrelsen:

• Fri kulturskola; att avsätta 115 000 kr för uteblivna avgifter för införandet av avgiftsfri kulturskola. Jättebra, självklart, eftersom vi från Alliansen skrev en motion om fri kulturskola, som vi till slut efter ett par försök fick gehör för hos majoritetspartierna, vilket vi är väldigt glada över. Bifall givetvis.

• Upprustning av bostadsfastigheter; att avsätta 2 mkr för upprustning av kommunens bostadsfastigheter är bra, men är förmodligen långt ifrån tillräckligt. Detta måste diskuteras vidare under 2013 inför 2014.

Tilläggsyrkande; att att-satsen får följande lydelse:

att avsätta 2 mkr för upprustning av kommunens bostadsfastigheter, enligt en plan som ska upprättas innan medlen används.

• Avsätta medel för utbyte av VA-ledningar, 400 000 kr. Det vet vi alla, att det inte är tillräckligt. Förvaltningen har föreslagit 3,8 mkr, men investeringsförslaget saknar underlag, vilket kommunstyrelsens ordförande har påpekat i ett särskilt yttrande i handlingarna till dagens budgetdiskussion. Vi bifaller förslaget att mer underlag behövs och vi senast på kf i april kan ta beslut om en tilläggsbudgetering och en långsiktig plan för systematiskt utbyte av VA-ledningarna i kommunen.

I sammanhanget måste jag ändå kommentera Lars Anderssons särskilda yttrande angående bl.a. vattenfrågan. Du skriver att de röd-gröna partierna är mycket medvetna om att underhållet av våra vattenledningar är eftersatt sedan flera år tillbaka. Märkligt att du skriver som du gör. Du borde ju också vara medveten om att oppositionen har pratat om samma sak i årtionden och enträget år efter år aktualiserat ärendet, utan minsta stöd från (s) och (v). Vi förstår att det är viktigt att positionera sig gentemot väljarna, men det vore mer hedervärt om du berättade hela sanningen, med tanke på att du har skrivit under det särskilda yttrandet som kommunalråd för kommunen och kommunstyrelsens ordförande. Det vore skillnad om du skrev under som gruppledare för majoriteten, men det kanske bara är en miss i sammanhanget?

• Ökade lärarlöner; Viktigt att påpeka att här avsätter kommunen inga extra medel utöver det som centralt har framförhandlats, dvs. 4,2 %. Från alliansen har vi flera gånger framfört att kommunen borde satsa extra på lärarna, att höja statusen på läraryrket. Intresset har varit svagt från majoriteten, vilket särskilt framkom i svaret på en interpellation som alliansen skrev i ämnet. Vi kommer fortsätta att jobba för att kommunen ska satsa mer på lärarna. Utan bra och nöjda lärare blir det ingen bra start för våra barn och ungdomar.

• Trygghetslarm; Det är vår bestämda uppfattning, att ingen äldre ska behöva avstå från ett trygghetslarm. Därför är det helt rätt att avsätta 150 000 kr för att minska kostnaderna för larm till äldre från 250 kr till 100 kr/mån. Även här har alliansen behövt en portion tålamod. Två år i rad har vi föreslagit en avgiftssänkning, och nu äntligen har vi fått gehör i frågan. Tack för det!

• Kompetensutveckling för kökspersonal; frågan är inte ny. Redan i budget för utvecklingsmedel 2012 fick alliansen igenom förslaget att avsätta medel för kompetensutveckling för kökspersonal. Tyvärr har det ännu inte gjorts, även om flera av våra alliansvänner många gånger har tagit upp frågan. Nu blir det andra gången även här, som en förändring föreslås. Hoppas nu att detta genomförs denna gång.

• Angående driftbudgeten i övrigt; i det särskilda yttrande skriver ks ordförande att de röd-gröna partierna vill att skötseln av badplatserna prioriteras under 2013 och vill därför att förvaltningen tar fram en plan för hur kommunens badplatser skall skötas och att planen presenteras för kommunstyrelsen under mars 2013. Åter igen en märklig företeelse. Denna fråga väckte alliansen på ett kommunstyrelsemöte, angående skötseln av kommunens badplatser. Nu har de röd-gröna gjort om frågan till sin, fast alliansen väckte frågan och att budgetberedningen föreslog att avsätta 150 000 kr för skötseln av badplatserna. Ytterligare ett försök att positionera sig i förhållande till oppositionen, eller vad är det frågan om?