Kommunfullmäktige 2012-04-23

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående läraryrkets status och attraktivitet

Alla är väl överens om att resultaten i våra skolor måste förbättras. Att bereda våra eleverbästa möjliga skolgång är en av kommunens allra viktigaste uppgifter. Det är ju också något som Alliansen under flera år särskilt påtalat vikten av.

En engagerande och välutbildad lärare är i många fall nyckeln till den enskilda elevens
möjlighet att nå de resultat som alla elever har rätt att nå. Lärarens betydelse för våra barn och elever är så stor att vi som arbetsgivare måste göra vad vi kan för att höja yrkets status och attraktivitet.

Det är viktigt att våra lärare får goda möjligheter och uppmuntran att utvecklas. Det är likaså viktigt att rekryteringen av nya lärare är god och att fler söker sig till läraryrket. I Sverige har vi svårt att fylla utbildningsplatserna, medan det i Finland lär finnas tio sökande till varje plats.

Lärarna hör till dem som har haft allra sämst löneutveckling i primärkommunal sektor i Sverige mellan 2000 och 2010. Sämst har utvecklingen varit för gymnasielärare i allmänna ämnen (28,1 procent att jämföras med 43,6 procent i snitt för samtliga anställda i primärkommuner), tätt följda av grundskollärare och gymnasielärare i yrkesämnen. Det säger sig självt att detta inte ökar antalet sökanden till lärarutbildningarna.

I Skinnskattebergs kommun har det inte gjorts någon särskild satsning på lärarnas löner utan de följer i princip de centrala avtalen. För oss som arbetsgivare är det därför hög tid att bestämma vad vi vill åstadkomma med dessa löner. Trots att politiker inte är med i de direkta förhandlingarna så det genom ändringar i den ekonomiska politiken som vi kan påverka, bland annat genom att besluta om en särskild satsning på lärarkategorin. Därför bör vi i vår kommun eftersträva en höjning av lärarlönerna utöver genomsnittet. Också bättre karriärmöjligheter och lönespridning inom lärarkollektivet kan uppmuntra ambition och utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s):
1. Anser kommunledningen att det föreligger behov av att höja läraryrkets status? Om ja, hur skall detta gå till? Om nej, varför inte?
2. Ser kommunledningen lärarnas karriärmöjligheter och löner som viktiga faktorer för en höjd lärarstatus?