Blog Image

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Motion om hastighetsgränser

Carina tycker till Posted on 29 maj, 2012 14:26

Alliansen i Skinnskatteberg lämnade in följande motion till kommunfullmäktige den 23 april 2012:

Motion angående hastighetsbegränsningar

Det har kommit till vår kännedom att
många av våra invånare är missnöjda med de nya hastighetsgränserna i tätorten,
t.ex. att det är för låg hastighet på en alldeles för lång sträcka på den södra
infarten.

Vi anser därför att vi behöver göra ett
omtag vad gäller hastighets-gränserna i tätorten. Har vi tagit ett felaktigt
beslut, bör vi ändra på det. Vi måste lyssna på våra medborgare.

Vi
yrkar därför att kommunen lyssnar på det missnöje som uppkommit och

att kommunen ser över
hastighetsgränserna i tätorten ännu en gång, för att göra ytterligare
förbättringar.Höj lärares status

Carina tycker till Posted on 29 maj, 2012 14:24

Kommunfullmäktige 2012-04-23

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående läraryrkets status och attraktivitet

Alla är väl överens om att resultaten i våra skolor måste förbättras. Att bereda våra eleverbästa möjliga skolgång är en av kommunens allra viktigaste uppgifter. Det är ju också något som Alliansen under flera år särskilt påtalat vikten av.

En engagerande och välutbildad lärare är i många fall nyckeln till den enskilda elevens
möjlighet att nå de resultat som alla elever har rätt att nå. Lärarens betydelse för våra barn och elever är så stor att vi som arbetsgivare måste göra vad vi kan för att höja yrkets status och attraktivitet.

Det är viktigt att våra lärare får goda möjligheter och uppmuntran att utvecklas. Det är likaså viktigt att rekryteringen av nya lärare är god och att fler söker sig till läraryrket. I Sverige har vi svårt att fylla utbildningsplatserna, medan det i Finland lär finnas tio sökande till varje plats.

Lärarna hör till dem som har haft allra sämst löneutveckling i primärkommunal sektor i Sverige mellan 2000 och 2010. Sämst har utvecklingen varit för gymnasielärare i allmänna ämnen (28,1 procent att jämföras med 43,6 procent i snitt för samtliga anställda i primärkommuner), tätt följda av grundskollärare och gymnasielärare i yrkesämnen. Det säger sig självt att detta inte ökar antalet sökanden till lärarutbildningarna.

I Skinnskattebergs kommun har det inte gjorts någon särskild satsning på lärarnas löner utan de följer i princip de centrala avtalen. För oss som arbetsgivare är det därför hög tid att bestämma vad vi vill åstadkomma med dessa löner. Trots att politiker inte är med i de direkta förhandlingarna så det genom ändringar i den ekonomiska politiken som vi kan påverka, bland annat genom att besluta om en särskild satsning på lärarkategorin. Därför bör vi i vår kommun eftersträva en höjning av lärarlönerna utöver genomsnittet. Också bättre karriärmöjligheter och lönespridning inom lärarkollektivet kan uppmuntra ambition och utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s):
1. Anser kommunledningen att det föreligger behov av att höja läraryrkets status? Om ja, hur skall detta gå till? Om nej, varför inte?
2. Ser kommunledningen lärarnas karriärmöjligheter och löner som viktiga faktorer för en höjd lärarstatus?Om ungdomsarbetslösheten

Carina tycker till Posted on 29 maj, 2012 14:15

Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i vårt land, men siffrorna som
finns i Martin Anderssons insändare kräver en förklaring. I den officiella
statistiken på vilka ungdomar mellan 15 och 24 år som är arbetslösa i vårt land
räknas även nedanstående grupper in:

1. alla 15-åringar, vilka går i åk 9 i den obligatoriska grundskolan

2. alla gymnasieelever i landet

3. alla som studerar vid universitet och högskolor, folkhögskolor etc upp till 24 år

Officiell statistik räknar med att denna grupp
utgör 49% av de ungdomar som redovisas som arbetslösa.
Jag är alldeles säker på att en stor majoritet av dessa vill fortsätta sina
studier, tills de nått de mål de har med sin utbildning. Vi behöver ju också
höja kompetensen hos våra ungdomar, eftersom arbetsmarknaden många gånger har
svårt att hitta sökande med rätt kompetens.

Alltså kan man inte påstå att
var fjärde ungdom är arbetslös i meningen att de är arbetssökande. SCB redovisar
en ungdomsarbetslöshet på 22 %, men i själva verket ligger den på ca13%, och
det är naturligtvis inget att glädjas åt.

Vad har då socialdemokraterna för förslag? 1. Ta bort den generella
sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga! 2. Utbildningstvång för ungdomar
som inte har gymnasieutbildning 3. 57.400 platser fler
inom högskola,vuxenutbildning etc.

Folkpartiet har fler förslag än så: 1.Förändra
skolan, så att färre unga slås ut. En långsiktig och viktig satsning.
2. Ändra turordningsreglerna, så att unga får bättre chanser på
arbetsmarknaden. 3. Verka för lägre ingångslöner, vilket skulle öka
lönespridningen. Detta är en facklig fråga, som flera fackförbund redan tagit
till sig. 4. Inför ungdomsavtal inom kommuner och landsting. Förebilden är det
ungdomsavtal som IF Metall och arbetsgivarna kommit överens om. 5. Kommuner ska
erbjuda sysselsättning till arbetsföra unga som har försörjningsstöd. 6. Det
ska löna sig för unga med socialbidrag att ta deltidsjobb. 7. Inför
lärlingsprovanställningar.

Utbildningstvång för ungdomar utan gymnasiekompetens är vi helt emot. Alla
ungdomar som vill komplettera sina betyg för att få full gymnasieutbildning,
har redan idag möjlighet att få det via Komvux.