Reservation avseende Region
Mälardalen

Vi anser att den naturligaste regionbildningen för Västmanlands län är att
bilda en tillväxtregion tillsammans med Södermanlands och Uppsala län.
Allianspartierna i Västmanland har tidigare arbetat hårt för en Mälardalsregion
där Stockholm skulle ingå. Nu vill Stockholm av olika skäl vara en egen region,
vilket gör det naturligt att de kringliggande länen nu istället bildar en egen
region.

Skälen till detta är många. Strömmarna av arbetsresor går tydligt mot Stockholm
och mellan Västmanlands och Uppsala län respektive Södermanlands län i första
hand. Mälardalsregionen har utvecklat en ”näringslivsregion” som känns
naturlig. Samarbetet mellan en stockholmsregion och en region bestående av
länen runt omkring kommer att vara självklar.

En regionbildning har en mycket lång tidsmässig horisont. Självklart får aldrig
partipolitiska överväganden vara vägledande. Vi ser det i första hand som en fråga
om naturlig tillväxtregion och en region som kan utvecklas och vara konkurrenskraftig
i ett Europeiskt perspektiv. Ur detta perspektiv är Mälardalen en liten region
men lika fullt en kraftfull sådan. Att ”slå sönder” Mälardalen genom
att dela regionen längs Västmanlands-Upplandsgränsen vore en dålig lösning.

Landstingsmajoriteten vill av något skäl bilda en region med Örebro och
Södermanlands län. Detta har även kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg
ställt sig positiv till i eget remissyttrande (dnr 2011:1221-101). Vi från
alliansen i Skinnskatteberg anser detta vara en dålig lösning för Västmanland.
Istället bör Västmanland bilda region med Södermanland och Uppsala. Vi har
inget emot Örebro som samarbetspartner men det är inte västerut vi i första
hand vänder oss.

Alliansen i Skinnskatteberg (c, fp, kd, m) avslår således förslaget om att
Västmanland bildar region med Södermanland och Örebro.