PRESSMEDDELANDE
från Folkpartiet
Liberalerna

ALLA
BARN HAR RÄTT TILL EN TRYGG UPPVÄXT

– En nationell rapport om stärkta
rättigheter för omhändertagna barn

Socialstyrelsens
senaste statistik, som rör 2009, visar att 17 700 barn och ungdomar upp till 18
år någon gång under året var placerade i samhällets vård. 10 700 var mellan
13-17 år och resterande 7 000 barn upp till 12 år. Omkring 55 procent pojkar
och 45 procent flickor. De flesta av dem bor hemma hos en annan familj, i ett
familjehem. Omkring 5 000 barn och ungdomar bor på en institution, i ett sk.
HVB (hem för vård eller boende.

Forskningen
visar att barn som varit placerade i familjehem eller på institution löper
kraftiga överrisker för en negativ utveckling på en rad områden jämfört med
andra barn. De har högre risk för självmord, att drabbas av psykisk sjukdom och
att hamna i missbruk än andra barn. Risken för att de ska bli lågutbildade som
vuxna är högre, liksom risken för kriminalitet. Dessa ungdomar blir också
tonårsföräldrar i högre utsträckning än tonåringar i allmänhet. Särskilt dystra
är framtidsutsikterna för ungdomar som placeras i samhällets vård i tonåren.

Folkpartiets
uppfattning är att bl.a. följande åtgärder behöver vidtas för att placerade
barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda:


Auktorisation för att driva HVB (hem för vård eller boende) för barn och
unga.

Vi måste skärpa
kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och unga. Dagens
regler är alldeles för luddiga. Det ska finnas tydliga kvalitetskrav som inte
får underskridas, bl.a. ska både föreståndare och personal ha adekvat
utbildning. Krav på auktorisation ska
ställas på alla HVB, även de som idag verkar med tillstånd från
Socialstyrelsen.

– Som kommunpolitiker är kravet om
auktorisation efterlängtad. Det känns bedrövligt att barn och ungdomar placeras
i HVB, när vi vet att endast 15 procent av hemmen klarar kvalitetskraven, och
tillgodoser barnens rättigheter. Barn och ungdomar far illa idag, säger Carina
Sándor (fp).


Reglera i skollagen om en studieplan för varje placerat barn.

Många placerade
barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Forskning visar att
lyckade skolresultat är den faktor som har störst betydelse för barnets
framtidsutsikter. Vi föreslår att
hemkommunen ska vara skyldig att upprätta en studieplan för varje placerat
barns skolgång och undervisning.


Reglera i hälso- och sjukvårdslagen om en hälsoplan för varje placerat
barn.

Barnombudsmannen
berättar i sin årsrapport 2011 att såväl socialtjänsten som hälsovården missar
de familjehemsplacerade barnens och ungdomarnas hälsa. 15 procent av de
placerade barnen har inte fått en eller flera av vaccinationerna som ingår i
basprogrammet för alla barn. Vart femte barn har inte varit på någon
fyraårskontroll. Bara hälften har fått sin syn testad vid fyra års ålder. Vi föreslår att hälso- och sjukvården ska
vara skyldiga att upprätta en hälsoplan i samband med placeringen av ett barn,
för att säkerställa att barnets hälsa följs.

– Om barnen och ungdomarna inte får den utbildning
och de hälsokontroller de har rätt till, hamnar de efter redan i början av
livet. Vi måste ta det politiska ansvaret för kommunens placerade barn, och
säkerställa barnens och ungdomarnas rättigheter enligt lag och
barnkonventionen, säger Carina Sándor (fp).

Folkpartiets
rapport med förslag till förbättringar

Folkpartiets
rapport släpps idag den 3 maj 2011 i nio av Sveriges 290 kommuner, där
Skinnskatteberg är en av dem. Rapporten är framtagen utifrån diverse rapporter
från forskare, myndigheter och utredningar, som alla har visat på allvarliga
brister i den sociala barn- och ungdomsvården.

Förutom
ovanstående, innehåller rapporten ytterligare förslag på förbättringar för våra
barn och ungdomar, t.ex. att varje barn ska ha en egen socialsekreterare.

Alla förslag
till förbättringar finns utförligare beskrivet i bifogad rapport.

Frågor och funderingar? Hör av er till

Carina Sándor, ordförande för Folkpartiet
Liberalerna, Västmanland och Skinnskatteberg samt ledamot av Folkpartiets
partistyrelse.

Tel. 070-303 21 92 alt. carina.sandor@folkpartiet.se.