Blog Image

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Skolskjutsar i Skinnskattebeg

Carina tycker till Posted on 03 jan, 2016 10:50

Från BUSS magasinet:

”Skolskjutsfnurra i Västmanland

publicerat
av
ULO
2 JANUARI 2016 • SIDA FÖR
UTSKRIFT

Det har
blivit en fnurra på tråden mellan Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län
och Västmanlands Lokaltrafik (VL) å ena sidan och Skinnskattebergs kommun å den
andra. Det har lett till att Skinnskattebergs kommun har sagt upp
skolskjutsavtalet med kollektivtrafikmyndigheten, främst med hänvisning till
brister i säkerheten.

Bakgrunden är att Skinnskatteberg våren 2014 skrev avtal med
kollektivtrafikmyndigheten om att denna skulle sköta planering och upphandling
av skolskjutsarna i kommunen. Men från kommunen har man varit missnöjd med
myndigheten och redan i februari 2015 föreslog kommunledningen att man skulle
riva avtalet så fort som möjligt.

Kommunen har inte varit nöjd med hur trafiksäkerheten har hanterats av
myndigheten och VL.

– Vi har försökt att exempelvis få skolbussen att ta andra vägar för att
barn ska slippa gå av vid och korsa 90-vägar. Svaret vi fått är att man då
måste sätta in en annan buss, för 800 000
kronor, säger Carina Sándor(L), kommunalråd i Skinnskatteberg till
Fagersta-Posten.

Hon uppger också att kommunen har försökt att få VL:s linjebussaar bättre
anpassade till skolskjuts.

– Det gäller till exempel tillgången till säkerhetsbälten, men där har det
brustit. Och barn har ibland fått stå, det får de absolut inte göra, säger
Carina Sandor till Fagersta-Posten.

Därför sa kommunstyrelsen upp avtalet som nu löper ut vid det kommande
årsskiftet.”Länge sen sist

Carina tycker till Posted on 14 sep, 2015 08:36

Min blogg har varit vilande ett tag, men nu avser jag att försöka bli mer aktiv igen. Sociala medier ger många ingångar, vilket är positivt, men det gäller att hinna med och vara uppdateradsmileyBudgettal på kommunfullmäktige 121119

Carina tycker till Posted on 19 nov, 2012 20:46

Alliansens kommentarer kring Budget 2013 och plan 2014-2015

I förmiddags hade vi det första mötet med Näringslivsrådet sedan kf beslutat att inrätta rådet. Då ägnades mycket tid åt bl.a. att diskutera roller och kommunikation. En av de närvarande påpekade att det är svårt ibland att förstå varför det tar så´n hisklig tid att fatta beslut i kommunen, och att ska man ha med det politiska systemet att göra, måste man ha väldigt bra tålamod.

När man funderar på de kommentarerna, kan man inte säga annat än att, precis så är det. Politik kräver tålamod.

Vi från alliansen i Skinnskatteberg kan konstatera att under det här året har vi successivt upplevt ett bättre samarbete och en större öppenhet från majoritetens sida vid arbetet med bl.a. budgeten för 2013. Vi känner att vi äntligen har fått gehör för flera av de frågor som vi väckt under en väldigt långt tid, dvs. det har varit lönt att vara tålmodig. Dessutom vill vi särskilt notera att vi äntligen har fått mer insyn i pågående aktiviteter inom kommunen, mycket tack vare att vi efter att ha stridit för en oppositionsrådplats, till slut kom överens om att inrätta en andre vice ordförandepost i kommunstyrelsen, som då oppositionen innehar.

Budgetarbetet har flutit på, inte minst tack vare ett gediget arbete av kommunens chefer och övriga tjänstemän. Politiken sätter den ekonomiska ramen och tar fram vision och mål, och det är bra, men frågan är om vi inte borde jobba ännu mer politiskt med den. I den budget som nu ligger framtagen, har jag nog inte helt fel om jag säger att tjänstemännen står för minst 90 % av innehållet.

Rätt eller fel? Ja, det beror på hur man ser på det politiska inflytandet. Själv tycker jag att de som är valda av folket borde göra sin röst hörd mycket mer. Vi borde jobba mer med de politiska förslagen och framför allt, göra det i god tid.

I den budget som nu ligger på bordet vill vi från alliansen kommentera några av att-satserna som är föreslagna av kommunstyrelsen:

• Fri kulturskola; att avsätta 115 000 kr för uteblivna avgifter för införandet av avgiftsfri kulturskola. Jättebra, självklart, eftersom vi från Alliansen skrev en motion om fri kulturskola, som vi till slut efter ett par försök fick gehör för hos majoritetspartierna, vilket vi är väldigt glada över. Bifall givetvis.

• Upprustning av bostadsfastigheter; att avsätta 2 mkr för upprustning av kommunens bostadsfastigheter är bra, men är förmodligen långt ifrån tillräckligt. Detta måste diskuteras vidare under 2013 inför 2014.

Tilläggsyrkande; att att-satsen får följande lydelse:

att avsätta 2 mkr för upprustning av kommunens bostadsfastigheter, enligt en plan som ska upprättas innan medlen används.

• Avsätta medel för utbyte av VA-ledningar, 400 000 kr. Det vet vi alla, att det inte är tillräckligt. Förvaltningen har föreslagit 3,8 mkr, men investeringsförslaget saknar underlag, vilket kommunstyrelsens ordförande har påpekat i ett särskilt yttrande i handlingarna till dagens budgetdiskussion. Vi bifaller förslaget att mer underlag behövs och vi senast på kf i april kan ta beslut om en tilläggsbudgetering och en långsiktig plan för systematiskt utbyte av VA-ledningarna i kommunen.

I sammanhanget måste jag ändå kommentera Lars Anderssons särskilda yttrande angående bl.a. vattenfrågan. Du skriver att de röd-gröna partierna är mycket medvetna om att underhållet av våra vattenledningar är eftersatt sedan flera år tillbaka. Märkligt att du skriver som du gör. Du borde ju också vara medveten om att oppositionen har pratat om samma sak i årtionden och enträget år efter år aktualiserat ärendet, utan minsta stöd från (s) och (v). Vi förstår att det är viktigt att positionera sig gentemot väljarna, men det vore mer hedervärt om du berättade hela sanningen, med tanke på att du har skrivit under det särskilda yttrandet som kommunalråd för kommunen och kommunstyrelsens ordförande. Det vore skillnad om du skrev under som gruppledare för majoriteten, men det kanske bara är en miss i sammanhanget?

• Ökade lärarlöner; Viktigt att påpeka att här avsätter kommunen inga extra medel utöver det som centralt har framförhandlats, dvs. 4,2 %. Från alliansen har vi flera gånger framfört att kommunen borde satsa extra på lärarna, att höja statusen på läraryrket. Intresset har varit svagt från majoriteten, vilket särskilt framkom i svaret på en interpellation som alliansen skrev i ämnet. Vi kommer fortsätta att jobba för att kommunen ska satsa mer på lärarna. Utan bra och nöjda lärare blir det ingen bra start för våra barn och ungdomar.

• Trygghetslarm; Det är vår bestämda uppfattning, att ingen äldre ska behöva avstå från ett trygghetslarm. Därför är det helt rätt att avsätta 150 000 kr för att minska kostnaderna för larm till äldre från 250 kr till 100 kr/mån. Även här har alliansen behövt en portion tålamod. Två år i rad har vi föreslagit en avgiftssänkning, och nu äntligen har vi fått gehör i frågan. Tack för det!

• Kompetensutveckling för kökspersonal; frågan är inte ny. Redan i budget för utvecklingsmedel 2012 fick alliansen igenom förslaget att avsätta medel för kompetensutveckling för kökspersonal. Tyvärr har det ännu inte gjorts, även om flera av våra alliansvänner många gånger har tagit upp frågan. Nu blir det andra gången även här, som en förändring föreslås. Hoppas nu att detta genomförs denna gång.

• Angående driftbudgeten i övrigt; i det särskilda yttrande skriver ks ordförande att de röd-gröna partierna vill att skötseln av badplatserna prioriteras under 2013 och vill därför att förvaltningen tar fram en plan för hur kommunens badplatser skall skötas och att planen presenteras för kommunstyrelsen under mars 2013. Åter igen en märklig företeelse. Denna fråga väckte alliansen på ett kommunstyrelsemöte, angående skötseln av kommunens badplatser. Nu har de röd-gröna gjort om frågan till sin, fast alliansen väckte frågan och att budgetberedningen föreslog att avsätta 150 000 kr för skötseln av badplatserna. Ytterligare ett försök att positionera sig i förhållande till oppositionen, eller vad är det frågan om?Flexibel förskola

Carina tycker till Posted on 25 sep, 2012 09:21

Allians för Skinnskatteberg lämnade i slutet av 2011 in en motion till kommunfullmäktige om ökad flexibilitet i barnomsorgen. Motionen avslogs. Igår kväll lämnade vi in en ny motion, med fokus på flexibel förskola för barn med föräldralediga föräldrar.

Efter att ha fått ytterligare påtryckningar i frågan, från framför allt föräldrar som är föräldralediga, lämnar Allians för Skinnskatteberg in ytterligare en motion om ökad flexibilitet i förskolan.

Gällande regelverk inom barnomsorgen i kommunen föreskriver att barn vars föräldrar är föräldralediga får vistas på förskolan 15 timmar per vecka, max tre timmar per dag. Skollagen (2010:800) säger minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Förskolan i Skinnskatteberg håller en hög kvalitet, men skulle kunna bli ännu bättre. I dagsläget upplevs förskolan som rigid och osmidig, när det inte går att vara mer flexibel avseende vistelsetiden för barn med föräldralediga föräldrar. Mer hänsyn borde tas till hur föräldrarna önskar fördela de 15 timmarna per vecka, t.ex. tre dagar i veckan, fem timmar per dag, i stället för fem dagar i veckan, tre timmar per dag.

Allians för Skinnskatteberg föreslår

att kommunen inrättar en mer flexibel förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga, där föräldrarna ska få välja om de önskar att barnet ska vistas i förskolan fem dagar i veckan, tre timmar per dag, eller tre dagar i veckar, fem timmar per dag.Motion om hastighetsgränser

Carina tycker till Posted on 29 maj, 2012 14:26

Alliansen i Skinnskatteberg lämnade in följande motion till kommunfullmäktige den 23 april 2012:

Motion angående hastighetsbegränsningar

Det har kommit till vår kännedom att
många av våra invånare är missnöjda med de nya hastighetsgränserna i tätorten,
t.ex. att det är för låg hastighet på en alldeles för lång sträcka på den södra
infarten.

Vi anser därför att vi behöver göra ett
omtag vad gäller hastighets-gränserna i tätorten. Har vi tagit ett felaktigt
beslut, bör vi ändra på det. Vi måste lyssna på våra medborgare.

Vi
yrkar därför att kommunen lyssnar på det missnöje som uppkommit och

att kommunen ser över
hastighetsgränserna i tätorten ännu en gång, för att göra ytterligare
förbättringar.Höj lärares status

Carina tycker till Posted on 29 maj, 2012 14:24

Kommunfullmäktige 2012-04-23

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående läraryrkets status och attraktivitet

Alla är väl överens om att resultaten i våra skolor måste förbättras. Att bereda våra eleverbästa möjliga skolgång är en av kommunens allra viktigaste uppgifter. Det är ju också något som Alliansen under flera år särskilt påtalat vikten av.

En engagerande och välutbildad lärare är i många fall nyckeln till den enskilda elevens
möjlighet att nå de resultat som alla elever har rätt att nå. Lärarens betydelse för våra barn och elever är så stor att vi som arbetsgivare måste göra vad vi kan för att höja yrkets status och attraktivitet.

Det är viktigt att våra lärare får goda möjligheter och uppmuntran att utvecklas. Det är likaså viktigt att rekryteringen av nya lärare är god och att fler söker sig till läraryrket. I Sverige har vi svårt att fylla utbildningsplatserna, medan det i Finland lär finnas tio sökande till varje plats.

Lärarna hör till dem som har haft allra sämst löneutveckling i primärkommunal sektor i Sverige mellan 2000 och 2010. Sämst har utvecklingen varit för gymnasielärare i allmänna ämnen (28,1 procent att jämföras med 43,6 procent i snitt för samtliga anställda i primärkommuner), tätt följda av grundskollärare och gymnasielärare i yrkesämnen. Det säger sig självt att detta inte ökar antalet sökanden till lärarutbildningarna.

I Skinnskattebergs kommun har det inte gjorts någon särskild satsning på lärarnas löner utan de följer i princip de centrala avtalen. För oss som arbetsgivare är det därför hög tid att bestämma vad vi vill åstadkomma med dessa löner. Trots att politiker inte är med i de direkta förhandlingarna så det genom ändringar i den ekonomiska politiken som vi kan påverka, bland annat genom att besluta om en särskild satsning på lärarkategorin. Därför bör vi i vår kommun eftersträva en höjning av lärarlönerna utöver genomsnittet. Också bättre karriärmöjligheter och lönespridning inom lärarkollektivet kan uppmuntra ambition och utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s):
1. Anser kommunledningen att det föreligger behov av att höja läraryrkets status? Om ja, hur skall detta gå till? Om nej, varför inte?
2. Ser kommunledningen lärarnas karriärmöjligheter och löner som viktiga faktorer för en höjd lärarstatus?Om ungdomsarbetslösheten

Carina tycker till Posted on 29 maj, 2012 14:15

Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i vårt land, men siffrorna som
finns i Martin Anderssons insändare kräver en förklaring. I den officiella
statistiken på vilka ungdomar mellan 15 och 24 år som är arbetslösa i vårt land
räknas även nedanstående grupper in:

1. alla 15-åringar, vilka går i åk 9 i den obligatoriska grundskolan

2. alla gymnasieelever i landet

3. alla som studerar vid universitet och högskolor, folkhögskolor etc upp till 24 år

Officiell statistik räknar med att denna grupp
utgör 49% av de ungdomar som redovisas som arbetslösa.
Jag är alldeles säker på att en stor majoritet av dessa vill fortsätta sina
studier, tills de nått de mål de har med sin utbildning. Vi behöver ju också
höja kompetensen hos våra ungdomar, eftersom arbetsmarknaden många gånger har
svårt att hitta sökande med rätt kompetens.

Alltså kan man inte påstå att
var fjärde ungdom är arbetslös i meningen att de är arbetssökande. SCB redovisar
en ungdomsarbetslöshet på 22 %, men i själva verket ligger den på ca13%, och
det är naturligtvis inget att glädjas åt.

Vad har då socialdemokraterna för förslag? 1. Ta bort den generella
sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga! 2. Utbildningstvång för ungdomar
som inte har gymnasieutbildning 3. 57.400 platser fler
inom högskola,vuxenutbildning etc.

Folkpartiet har fler förslag än så: 1.Förändra
skolan, så att färre unga slås ut. En långsiktig och viktig satsning.
2. Ändra turordningsreglerna, så att unga får bättre chanser på
arbetsmarknaden. 3. Verka för lägre ingångslöner, vilket skulle öka
lönespridningen. Detta är en facklig fråga, som flera fackförbund redan tagit
till sig. 4. Inför ungdomsavtal inom kommuner och landsting. Förebilden är det
ungdomsavtal som IF Metall och arbetsgivarna kommit överens om. 5. Kommuner ska
erbjuda sysselsättning till arbetsföra unga som har försörjningsstöd. 6. Det
ska löna sig för unga med socialbidrag att ta deltidsjobb. 7. Inför
lärlingsprovanställningar.

Utbildningstvång för ungdomar utan gymnasiekompetens är vi helt emot. Alla
ungdomar som vill komplettera sina betyg för att få full gymnasieutbildning,
har redan idag möjlighet att få det via Komvux.
Skattesänkning

Carina tycker till Posted on 15 mar, 2012 08:57

Alliansen i Skinnskatteberg väckte i tisdags, den 13 mars, på kommunstyrelsens
ledningsutskott frågan om skattesänkning med 10 öre, under förutsättning
att ekonomin så tillåter. Med tanke på att (s) höjde skatten med 50 öre
år 2009 och ekonomin har gått plus med mer än själva skattehöjningen,
borde det finnas utrymme. Varför ta ut mer skatt än vad vi behöver????Nästa »